wget --no-check-certificate https://cangshui.net/-down/-mysh/open6.sh && chmod +x open6.sh && bash open6.sh